ΕΕ1: Προσδιορισμός και Ανάλυση των αναγκών των χρηστών

Βασικοί στόχοι

1. Ανάλυση σε βάθος όλων των επιμέρους στοιχείων που σχετίζονται με τη σχολική μεταφορά
2. Καθορισμός των αναγκών των χρηστών με εστίαση στις ομάδες στόχους
3. Προσδιορισμός σεναρίων χρήσης

4. Ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του συστήματος