ΕΕ2: Ανάπτυξη εργαλείων, εφαρμογών και διεπαφών

Βασικοί στόχοι

1. Καθορισμός των προδιαγραφών του συστήματος που θα αναπτυχθεί

2. Ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων και εφαρμογών προκειμένου να αναπτυχθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα “i-student-trip”