ΕΕ3: Αξιολόγηση του Συστήματος

Βασικοί στόχοι

1. Αξιολόγηση του συστήματος

2. Ανάλυση της αποδοχής του συστήματος από τους  χρήστες και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών τους