ΕΕ4: Εμπορική Εκμετάλλευση

Βασικοί στόχοι

1. Ανάπτυξη επιχειρησιακού μοντέλου συνεργασίας
2. Συμφωνίες Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων

3. Καθορισμός κτήσης πνευματικών δικαιωμάτων